Artykuły

POIR: Wzrost potencjału Innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce

W ramach osi będą realizowane działania wspierające działalność B+R przedsiębiorstw, wdrożenia wyników prac B+R oraz inkubacja, akceleracja i ekspansja innowacyjnych przedsiębiorstw (w tym internacjonalizacja działalności gospodarczej).

Finansowaniem objęte zostaną projekty polegające m.in. na prowadzeniu prac B+R (premiowana, ale nie wymagana będzie współpraca z jednostką naukową) oraz rozwoju innowacji technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii). Wpierane będą także inne formy innowacji (w tym innowacje organizacyjne, marketingowe, społeczne).

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach 2. osi priorytetowej PO IR:

Wsparcie projektów: od pomysłu do przemysłu

Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających dzia łalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z jednostkami naukowymi. Efektem wdrażania instrumentu powinien być transfer opracowanej technologii do praktyki gospodarczej. Instrument ma na celu finansowanie innowacyjnych projektów w całym cyklu ich realizacji, począwszy od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych (w tym demonstracji prototypu), do wdrożenia rozumianego jako akceleracja rynkowa produktu (uruchomienie na skalę przemysłową produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub rozpoczęcie świadczenia usługi).

W ramach instrumentu możliwa będzie etapowa realizacja projektów, z możliwością przerwania prac w uzasadnionych przypadkach na wcześniejszym etapie (np. w przypadku, gdy nie zostanie spełnione kryterium zasadności ekonomicznej dla wdrożenia wyników prac B+R). Przewidywane jest również wspieranie ochrony własności intelektualnej (w tym poza granicami kraju), jako element realizacji projektu.

Przewiduje się stosowanie elastycznych zasad realizacji tego typu przedsięwzięć, co umożliwi wspieranie projektów obejmujących np. tylko prace rozwojowe i przemysłowe, czy tworzenie prototypów i linii demonstracyjnych.

Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym

Finansowane projekty polegać będą na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce. Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące technologii posiadających wysoki potencjał komercjalizacyjny, które kwalifikują się do przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych. Efektem realizacji projektów będzie udoskonalona technologia, która będzie wprowadzona na rynek. W sposób szczególny celem wsparcia będzie zapełnienie luki finansowej występującej pomiędzy fazą prac związanych z rozwojem technologii, a etapem wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Wsparcie rozwoju otwartych innowacji

W celu pobudzenia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wspierane będą projekty polegające na rozwoju otwartych innowacji, które powstają poprzez realizację innowacyjnego rozwiązania przez kilka podmiotów oraz z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych. Duże przedsię biorstwa posiadają potencjał do prowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych, a często także dysponują patentami i wynalazkami, których z róż nych względów nie wykorzystują we własnej działalności. Z drugiej strony MSP zwykle nie stać na tworzenie działów B+R, a ponadto napotykają one na szereg barier (takich jak np. wysokie koszty transakcyjne) w pozyskiwaniu i korzystaniu z technologii oraz know-how, będących w posiadaniu największych firm. Wsparcie rozwoju otwartych innowacji umożliwi połączenie potencjału i zasobów B+R dużych przedsiębiorstw z potrzebami rozwojowymi MŚP. Wsparcie ukierunkowane będzie na stymulowanie kooperacji pomiędzy dużymi firmami i MSP w celu dzielenia się wiedzą i rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Istotną rolę w inicjowaniu takiej współpracy odegrać może podmiot pełniący funkcję brokera innowacji, który zbiera z dużych firm niewykorzystane pomysły oraz identyfikuje MSP zainteresowane dalszym rozwojem i komercjalizacją tej wiedzy. Finansowanie obejmować będzie nie tylko koszty prowadzenia prac B+R oraz wdrożenia innowacji, ale także koszty usług pośrednictwa i doradztwa świadczonych przez brokera.

Tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa

Wspierany będzie rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Inwestycje infrastrukturalne mogą zostać uzupełnione o działania związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr lub rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę naukowo-badawczą. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych, a pośrednio wpłynie na wzrost liczby miejsc pracy dla pracowników naukowych.

Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje

Celem wsparcia jest zwiększenie dostępności i poszerzenie oferty w zakresie instrumentów finansowych dla MSP. Instrumenty te będą służyć zapewnieniu kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności realizujących projekty związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Wsparcie kierowane będzie do funduszy kapitałowych typu private equity (PE), venture capital (VC), funduszy podwyższonego ryzyka typu Risk Sharing Finance Facility (RSFF), sieci aniołów biznesu oraz innych instytucji otoczenia biznesu. Finansowaniem objęte zostaną działania polegające przede wszystkim na tworzeniu przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów oraz zasileniu kapitałowym nowo powstałych firm. Ponadto pomoc skierowana będzie także na rozwój platform i sieci współpracy kojarzących inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania oraz kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców (np. przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora).

Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych

Programy wsparcia o charakterze międzynarodowym, takie jak Horyzont 2020 czy COSME, mogą stanowić ważne źródło finansowania projektów B+R, innowacyjnych i inwestycyjnych. Wsparciem objęte zostaną działania związane z promocją programów mi ędzynarodowych wśród ich potencjalnych beneficjentów. Finansowane będą specjalistyczne szkolenia dla personelu zatrudnionego w punktach kontaktowych programów międzynarodowych. Ponadto pomoc kierowana będzie bezpośrednio do przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu w celu finansowania prac nad przygotowaniem aplikacji do programów międzynarodowych, kosztów współpracy z partnerami zagranicznymi oraz usług doradztwa na etapie realizacji projektu międzynarodowego.

Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług instytucji otoczenia biznesu

Celem wsparcia jest rozwój profesjonalnych usług proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB). Usługi te powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców (reprezentujących sektor nauki lub gospodarki) oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do postawania innowacji (od badań do wdrożeń i komercjalizacji). Wspierane będzie diagnozowanie i stałe monitorowanie popytu na usługi IOB, przygotowanie koncepcji i standardów realizacji usług (w tym testowanie nowych rodzajów usług) oraz świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw przez rekomendowanych realizatorów. Finansowaniem objęty zostanie także rozwój kadr IOB, przyczyniający się do podniesienia jakości świadczonych usług oraz lepszego dopasowania działalnoś ci IOB do potrzeb związanych z rozwojem inteligentnych specjalizacji. W ograniczonym zakresie wspierane będą projekty IOB dotyczące rozwoju niezbędnej infrastruktury udostępnianej przedsiębiorcom (w tym laboratoriów, baz informacji gospodarczej i patentowej). Ponadto instrumenty kierowane do IOB przyczynią się do konsolidacji potencjału tych podmiotów, np. poprzez nawiązywanie współpracy w zakresie świadczonych usług, wspólną obsługę klientów, wymianę doświadczeń. Ze względu na wysoki potencjał innowacyjny krajowych klastrów kluczowych, finansowane będą projekty systemowe związane z ich wyłanianiem, monitoringiem i ewaluacją oraz projekty koordynatorów klastrów z zakresu internacjonalizacji i rozwoju współpracy (w szczególności na szczeblu międzynarodowym).

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację głównie projektów systemowych i pilotażowych z zakresu umię dzynarodowienia i budowy pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki zagranicą. Finansowaniem obję ty zostanie m.in. udział w misjach i targach gospodarczych, dostęp do baz informacji naukowej i gospodarczej, rozwój działalności przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu (np. w wiodących międzynarodowych parkach i inkubatorach technologicznych) oraz rozwój specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji, świadczonych na rzecz przedsiębiorstw przez IOB.

Kształtowanie postaw proinnowacyjnych

W celu zwiększenia skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności innowacyjnej konieczna jest realizacja przedsięwzięć systemowych, które będą wpływać na cały system innowacji w Polsce. Taki działaniami s ą: promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki, promocja współpracy nauki i biznesu (networking) oraz kształtowanie postaw innowacyjnych w społeczeństwie. Finansowane będzie także prowadzenie analiz, dotyczących zmiany stanu innowacyjności gospodarki, skuteczności wykorzystywanych instrumentów wsparcia oraz nowych trendów w tym zakresie. Ponadto realizowane będą projekty dotyczące promocji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań o charakterze nietechnologicznym (innowacje w usługach, innowacje zarządcze, organizacyjne i marketingowe) oraz innych form innowacji (innowacje popytowe, innowacje otwarte, innowacje społeczne, nowe modele biznesowe itp.).

Kolejny krok

Napisz lub zadzwoń do nas. Wszystkie potrzebne dane uzyskasz w zakładce Kontakt. Zobacz również nasze referencje.

POIR: Zwiększanie Potencjału Naukowo-Badawczego

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach 1. osi priorytetowej PO IR:

a. Konsolidacja potencjału naukowego

W celu optymalnego wykorzystania dostępnej lub rozbudowywanej infrastruktury badawczej oraz podniesienia pozycji krajowych jednostek naukowych na arenie międzynarodowej, przewiduje się wsparcie badań realizowanych w ramach konsorcjów i sieci naukowych, tworzonych przez jednostki naukowe w Polsce i renomowane ośrodki z innych państw oraz przedsiębiorstwa. Przedmiotem finansowania będą przede wszystkim badania naukowe, w szczególności badania stosowane i prace rozwojowe, z perspektywą ich komercjalizacji. Wsparcie przyczyni się do efektywnego funkcjonowania konsorcjum naukowego lub sieci naukowej – także dzięki wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę badawczą i infrastrukturę IT – oraz rozwoju kadr.

b. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej

Wsparciem obję te zostaną wybrane projekty dotyczące rozwoju infrastruktury badawczej o znaczeniu ogólnokrajowym (znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej), a także projekty infrastrukturalne o znaczeniu regionalnym, wpisujące się w strategie inteligentnej specjalizacji regionów, wyłonione w wyniku negocjacji pomiędzy stroną rządową a samorządową. Podstawą do udzielenia tego rodzaju wsparcia będzie przedstawienie: długoterminowego planu prac badawczych, którego realizacja nastąpi w objętych inwestycjami obiektach, sposobów finansowania tego planu prac oraz zasad dostępu do infrastruktury dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej dofinansowanie. Kluczowym aspektem wsparcia infrastruktury jednostek naukowych będzie wybór takich projektów, które nie powielają istniejących zasobów. Ponadto finansowaniem mogą zostać objęte centra służące popularyzacji nauki wśród społeczeństwa.

c. Wsparcie międzynarodowych agend badawczych

Wsparcie służyć będzie realizacji agend badawczych, tworzonych przez polskich naukowców we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Finansowanie dotyczyć będzie przede wszystkim badań naukowych, zwłaszcza badań stosowanych i prac rozwojowych, a także rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami (np. szkolenia, staże). Wsparcie infrastruktury ograniczone będzie wyłącznie do zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia laboratoriów. Realizacja tego typu przedsięwzięć powinna przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali europejskiej jednostek naukowych. Zespoły naukowców funkcjonujących w międzynarodowych agendach badawczych będą stosowały najlepsze europejskie praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej oraz zarządzania badaniami.

d. Finansowanie badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki

Wsparcie ukierunkowane będzie na prowadzenie współpracy pomię dzy sektorem gospodarczym i naukowym w ramach projektów obejmujących badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przygotowawcze do wdrożenia. O dofinansowanie będą mogły się ubiega ć jedynie konsorcja, w którym jednym z partnerów jest przedsiębiorca. Preferowane będą projekty, w których rolę lidera będzie pełnił partner gospodarczy. Wyniki prowadzonych badań muszą być ukierunkowane na praktyczne zastosowanie w gospodarce. Środki kierowane będą przede wszystkim na przedsięwzięcia realizowane w obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne. W przypadku specjalizacji wspólnych dla kliku województw, nacisk położony zostanie na tworzenie agend o charakterze ponadregionalnym.

e. Rozwój kadry sektora B+R

Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące współpracy polskich jednostek naukowych z wiodącymi ośrodkami naukowymi z zagranicy, przyczyniające się do rozwoju kadr. Finansowane będą: stypendia i staże naukowe krajowe i zagraniczne, szkolenia z zakresu najnowszych osiągnięć technologicznych wykorzystywanych w branży B+R, a także koszty zatrudnienia wybitnych uczonych z zagranicy do projektów badawczych w polskich jednostkach naukowych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Program koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw. 

 

Spośród celów tematycznych wskazanych w projektach rozporządzeń dla funduszy Wspólnych Ram Strategicznych, PO IR koncentruje swoj ą interwencję na celach tematycznych 1 i 3, przy czym decydujący nacisk zostanie położony na cel 1, a uzupełniający charakter będzie miało wsparcie w ramach celu 3. 

 

Zakres celów tematycznych i składających się na nie priorytetów inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach PO IR, przedstawia poniższa tabela:

 

Cel tematyczny 

Priorytet inwestycyjny 

Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

1.1. udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie

zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji

oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy;

1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację; wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu;

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

 

 

 

3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez

ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz

wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów

przedsiębiorczości*

3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla

MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji*

3.4. wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces

wzrostu ekonomicznego i innowacji*

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Celem do osiągnięcia przez Polskę jest zwiększenie innowacyjności gospodarki poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększenie stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia. W Strategii Europa 2020 oraz w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki podkreślono potrzebę większego zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Odpowiedzią PO IR jest skierowanie środków finansowych na rzecz wzmacniania zdolności i potencjału do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych i ich komercjalizacji, zarówno w jednostkach naukowych jak i w przedsiębiorstwach, w szczególności poprzez wsparcie projektów realizowanych we współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor nauki i gospodarki.

Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

Celem interwencji jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich innowacyjności oraz zdolności do adaptacji do wyzwań globalnej gospodarki. Przygotowanie polskich podmiotów do ubiegania się o wsparcie z programów międzynarodowych, podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz kształtowanie postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie.

Powszechny dostęp do szybkiego internet

W ramach Osi Priorytetowej 1 realizowany będzie cel szczegółowy 1 - Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich i bardzo wysokich przepustowościach.

W ramach interwencji w tej osi priorytetowej wspierane będą co do zasady – przy zachowaniu neutralności technologicznej – działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych oraz osiągnięcie najdalej idących celów w zakresie parametrów technicznych, zwłaszcza w zakresie przepustowości sieci szerokopasmowych na obszarach, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do internetu na warunkach rynkowych. Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie nie tylko parametrów sieci szerokopasmowych wskazanych w EAC (30 Mbit/s i 100 Mbit/s), ale także potencjalnie wyższych. Przyjęte rozwiązania technologiczne powinny w przyszłości umożliwić jej dalszą rozbudowę, tj. podnoszenie parametrów przepustowości i przepływności, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów. Wsparcie kierowane będzie na rozwiązania, które zapewnią na wysokim poziomie transmisję w obu kierunkach (pobieranie i wysyłanie pakietów danych). W uzasadnionych przypadkach – na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym ze względu na bardzo niskie nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do internetu lub ich brak, gdzie nie zostanie wykreowana podaż infrastruktury szerokopasmowej zapewniającej przepustowość co najmniej 30 Mb/s – możliwe będzie wsparcie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej dla zapewnienia podstawowego szerokopasmowego dostępu do internetu

Cel szczegółowy 1 realizowany będzie poprzez obszar wsparcia Rozwój sieci szerokopasmowych.

Interwencja zostanie skierowana do przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz w uzasadnionych przypadkach do jednostek samorządu terytorialnego i będzie polegać na wsparciu projektó w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu (pobieranie i wysyłanie pakietów danych) o parametrach 30 Mb/s i więcej, a także w uzasadnionych przypadkach, gdzie nie zostanie wykreowana podaż infrastruktury szerokopasmowej zapewniającej przepustowość co najmniej 30 Mb/s, w zakresie podstawowego dostępu do internetu szerokopasmowego.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

POPC będzie programem jednofunduszowym, finansowanym wyłącznie ze środków EFRR. POPC będzie realizowany na obszarze całej Polski – w 15 regionach słabiej rozwiniętych oraz w województwie mazowieckim, które w perspektywie 2014-2020 zostanie zaklasyfikowane do kategorii regionu lepiej rozwiniętego. Proponowana w projekcie UP alokacja na PO PC wynosi 1, 97 mld euro. W ramach PO PC planuje się realizację 4 osi priorytetowych:


1.      Powszechny dostęp do szybkiego internetu

 

2.      E-Administracja i otwarty rząd

 

3.      E-integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie TIK

 

4.      Pomoc techniczna 

 

Beneficjenci PO PC 

 

Odbiorcami wsparcia w ramach PO PC będą m.in.: 

 

-             jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, 

-             jednostki naukowe, 

-             państwowe organizacje kultury, 

-             organizacje pozarządowe.

-             przedsiębiorstwa. 

 

Planowane powiązanie osi priorytetowych PO PC z priorytetami inwestycyjnymi przedstawia tabela poniżej: 

 

Oś/Działanie 

Cele tematyczne 

Priorytety Inwestycyjne 

 

 

 

I Oś priorytetowa 

CT 2 

PI 2.1 

 

 

 

II Oś priorytetowa 

CT 2 

PI 2.3 

 

 

 

III Oś priorytetowa 

CT 2 

PI 2.2, 2.3 

 

 

 

IV Oś priorytetowa

Nie dotyczy

Nie dotyczy