Dotacje na Badania i Rozwój.

W ramach perspektywy 2014-2020 większość środków w ramach PO IR zostanie przeznaczona na działania B+R.

Zapytaj o dotację unijną dla Twojej firmy

Finansowanie Badań i ich komercjalizacja

Hasło przewodnie programu wsparcia Badań i Rozwoju na lata 2014-2020 to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Duży nakład środków został położony na projekty, które realizowane są wspólnie z jednostkami naukowymi.

Koszty kwalifikowane dla projektów badawczo-rozwojowych:

  • tworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej,
  • internacjonalizacja wyników wdrożenia B+R, komercjalizacją wyników badań na rynkach zagranicznych,

Kto może otrzymać dotację na Badania?

  • przedsiębiorstwa
  • konsorcja przedsiębiorstw
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  • jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym
  • fundusz funduszy

Jaki jest cel Programu?

Celem osi jest finansowanie projektów B+R, począwszy od fazy badań do etapu prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Efektem wdrażania osi powinien być transfer opracowanego innowacyjnego rozwiązania/technologii do działalności gospodarczej, rozumiany jako wprowadzenie gotowego produktu na rynek. Faza komercjalizacja poprzedzona powinna być fazą projektowania, fazą tworzenia prototypu oraz fazą testowania.

Zapytaj o dotację

+48 22 354 76 03
zapytanie@dabrowsky.com