Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Dotacje na Badania i Rozwój dla przedsiębiorstw - Szybka ścieżka

Od 2 mln zł na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Nabór od maja 2015.


Na co mogę otrzymać dotację?

 • prace rozwojowe (Medycyna, IT, Przemysł, Wzornictwo, Maszyny itd)
 • badania przemysłowe,
 • tworzenie lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • kapitał ludzki,
 • sprzęt niezbędny do badań i rozwoj,
 • ochrona własności intelektualnej ,
 • rozwoju kadr (w ramach cross financingu).
 • współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie B+R+I,
 • zwiększenie skali wykorzystania usług badawczo-rozwojowych,
 • budowę klastrów o dużym potencjale innowacyjnym,
 • przygotowanie koncepcji świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym, w tym testowanie nowych rodzajów usług,
 • badania przemysłowe

Ile dotacji mogę otrzymać na badania i rozwój?

Od 2 mln zł do 20 mln Euro.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:
 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub
 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Poziom refundacji na badania i rozwój:

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:
– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:
– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:
– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

Przykładowe obszary projektów

 • Badania i rozwój produktów leczniczych
 • Opracowanie innowacyjnych formulacji, nanostruktur, nośników dla leków.
 • Modele, algorytmy i oprogramowanie do poszukiwania molekularnych celów terapii, modelowania molekularnego struktur, projektowania leków oraz diagnostyki chorób
 • Wykorzystanie syntetycznych systemów biologicznych (w tym np. zmodyfikowanych mikroorganizmów, linii komórkowych) do otrzymywania nowych leków
 • Opracowanie i rozwój i rozwiązań informatycznych służących do gromadzenia i analizy danych medycznych w celach diagnostycznych i terapeutycznych
 • Badania Kliniczne
 • Innowacyjne technologie i maszyny dla rolnictwa, w tym precyzyjnego.
 • Meble specjalnego przeznaczenia, w tym zabudowy meblowe; meble o podwyższonym komforcie; meble niwelujące deficyty zdrowotne
 • Rozwój technologii energetycznego zagospodarowania odpadów
 • Materiały o podwyższonych parametrach w szczególności: konstrukcyjnych, izolacyjnych,
 • Zintegrowane aplikacje diagnostyczne do zdalnego monitoringu i badania systemów BMS/HMS.
 • Projektowanie, budowa i testowanie modułów komunikacyjnych zapewniających wymianę danych i zarządzanie aktywnymi elementami inteligentnych budynków.
 • Technologie odzysku metali z rud o trudnych charakterystykach wzbogacalności.
 • Bezodpadowe lub niskoodpadowe innowacyjne technologie produkcji.

Organizatorem konkursu jest NCBR - Narodowe Centrum Badań i Rozwóju

Zapytaj o dotację