Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny rozwój

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nacisk w perspektywie 2014-2020 został położony na badania i rozwój. Dotacje w ramach programu pozwolą na udoskonalanie infrastruktury badań oraz komercjalizację wyników.


Na co mogę otrzymać dotację?

 • internacjonalizacji wyników działalności B+R, związanych z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych,
 • tworzenie lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • ochrona własności intelektualnej (poza granicami kraju),
 • wzornictwa,
 • rozwoju kadr (w ramach cross financingu).
 • współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie B+R+I,
 • zwiększenie skali wykorzystania usług badawczo-rozwojowych,
 • budowę klastrów o dużym potencjale innowacyjnym,
 • przygotowanie koncepcji świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym, w tym testowanie nowych rodzajów usług,

Założenia Programu Inteligentny Rozwój

Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez:

 • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
 • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
 • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.
Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na:
 • wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań,
 • rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,

Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

1.1. udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy.
1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy 1. Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

Wyzwaniem rozwojowym Polski jest konieczność zwiększenia udziału sektora przedsiębiorstw w finansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych, celem zapewnienia wdrożeń nowych pomysłów w działalności gospodarczej. Niski poziom inwestycji przedsiębiorstw w B+R i ograniczona współpraca z sektorem nauki negatywnie wpływa na poziom komercjalizacji realizowanych w Polsce prac badawczo-rozwojowych i tym samym na poziom innowacyjności gospodarki, której rozwój opiera się głównie o korzystanie z dostępnych technologii i ma w dużej mierze charakter imitacyjny. Wsparcie w ramach I osi priorytetowej skierowane jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych jak i MŚP), rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Celem osi jest finansowanie projektów B+R, począwszy od fazy badań do etapu prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Efektem wdrażania osi powinien być transfer opracowanego innowacyjnego rozwiązania/technologii do działalności gospodarczej, rozumiany 34 w szczególności jako komercjalizacja wyników prac badawczych, prac rozwojowych (w tym działalności demonstracyjnej) lub zastosowanie tych wyników we własnej działalności komercyjnej.

Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP

3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.
3.4. wspieranie zdolności MŚP do angażowania się w proces wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz w procesy innowacji.

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną.
Wsparcie realizowane w ramach PI 1.2 w II osi priorytetowej skierowane jest do przedsiębiorstw w celu finansowania wdrożeń wyników prac B+R, które stanowią kluczowy element przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi i technologie. W porównaniu do prac B+R, skuteczność wdrożenia jest związana z dużo mniejszym ryzykiem i uwarunkowana czynnikami o charakterze rynkowym, związanymi m.in. ze strategią realizowaną przez firmę, marketingiem nowych produktów i usług. Mając na uwadze charakter ryzyka występującego w projektach wdrożeniowych, uzasadnione jest ich wsparcie z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych. W związku z tym w II osi priorytetowej PO IR przewiduje się ich wsparcie ww. typów projektów z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych).