Działanie 4.5

Najbliższy nabór już wkrótce. Zobacz ogłoszenie MRR 

Wymogi formalne - wniosek:

 • złożenie wniosku we właściwej instytucji,
 • złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania,
 • złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów,
 • kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania,
 • wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją.

Wymogi formalne - wnioskodawca:

 • kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,
 • wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce  zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wymogi formalne - projekt:

 • projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy),
 • realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG,
 • wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,
 • projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr  1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy),
 • przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach  danego działania PO IG (jeśli dotyczy).

 • w przypadku pomocy udzielonej dużemu przedsiębiorcy, udzielana pomoc nie będzie wykorzystana na wsparcie  inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów członkowskich  Unii Europejskiej,
 • projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • projekt przewiduje wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 150 osób (dotyczy poddziałania 4.5.1),
 • projekt przewiduje wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 100 osób, a w przypadku inwestycji w sektor B+R nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R (dotyczy poddziałania 4.5.2),
 • wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu.

 

 

 

 

 • inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie  przez okres nie dłuższy niż 3 lata, lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie  przekracza 15%.

 

 

 

 

 • projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego, lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych.

 

 

 

 

 • wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP),
 • projekt dotyczy inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne  i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji  zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • projekt wykazuje opłacalność finansową,
 • informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,
 • planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i  celów Działania,
 • wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (np. know-how, doświadczoną kadrę, infrastrukturę techniczną),
 • wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji (jeśli  dotyczy),
 • wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu,

 • projekt zakłada zakup lub wdrożeniu technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłużej niż 1 rok bądź  technologii, której stopień rozprzestrzenienia się na świecie w danej branży nie przekracza 5%,
 • dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności,
 • wnioskodawca należy do sektora MSP,
 • działalność Wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, tj.: 
  o przedsiębiorca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
  o przedsiębiorca realizuje politykę równych szans, 
  o przedsiębiorca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami, 
  o przedsiębiorca uwzględnia aspekty środowiska w rachunkowości.
 • wnioskodawca posiada: 
  o patent na wynalazek, 
  o prawo ochronne na wzór użytkowy, o prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 
  o prawo z rejestracji topografii, układów scalonych,
  jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej, oznaczającej inwestycję w aktywa materialne oraz w aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,, w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie (w przypadku podmiotu mającego co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie wnioskodawcy patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy itd. będzie wykorzystywane w ramach realizowanego projektu),
 • w projekcie przewidziano komponent B+R (budowa laboratorium, prowadzenie prac B+R, współpraca z jednostki  naukowo-badawczymi),
 • projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników ponad 150 osób,
 • wnioskodawca posiada: 
  o akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001 lub 
  o akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001 lub 
  o akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS.
 • Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach preferowanych ze względu na poziom bezrobocia (wg NUTS 3 – Nomenclature des Unités Territoriales pour des besoins Statiques),
 • rezultat projektu będzie konkurencyjny w stosunku do dostępnych na rynku produktów, technologii, usług:  
  o cenowo, 
  o jakościowo,
 • projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr  1083/2006),
 • w wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP.

 • rodzaj inwestycji: 
  o centra B+R, 
  o centra IT, 
  o centra usług wspólnych,
 • projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników: 
  o dla sektora B+R – ponad 10 osób, 
  o dla pozostałych ponad 100 osób
 • planowany odsetek pracowników z wyższym wykształceniem wśród nowozatrudnionych przekracza 50%,
 • wnioskodawca posiada zdolność do realizacji prac badawczych (dotyczy projektów z zakresu utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego),
 • wnioskodawca posiada zdolność do komercjalizacji wyników prac badawczych (dotyczy projektów z zakresu utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego),
 • Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach preferowanych ze względu na poziom bezrobocia (wg NUTS 3)
 • rezultat projektu będzie konkurencyjny w stosunku do dostępnych na rynku produktów, technologii, usług: 
  o cenowo, 
  o jakościowo,
 • projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr  1083/2006),
 • w wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP.