Działanie 5.1

Działanie 5.1 

Dofinansowanie będzie udzielane na

- wczesną fazę rozwoju  powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu:

  • stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego,
  • opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu

Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne.

- fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych  na celu wspólnego przygotowania produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne.

Termin naboru :

Działanie

Ogłoszenie konkursu

Rozpoczęcie naporu

 

Koniec naboru

 Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”

05.09.2011

19.09.2011

 

31.01.2012
lub do wyczerpania alokacji na konkurs

 
O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego:

  1. działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji badawczej, oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw wymienionych  w § 27 ust. 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 36, poz. 185), oraz instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
  2.  spełniający warunki określone w § 27, §27a ust 1-2 i § 28 ww. Rozporządzenia.

Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych w fazie rozwoju i do 70% (z wyłączeniem doradztwa technicznego - 80%) we wczesnej fazie rozwoju.

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi:

- na wczesna fazę rozwoju powiązania ekwiwalent 200 000 EUR (100 000 EUR w przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze transportu drogowego),

- na fazę rozwoju powiązania, w tym na:

  1. 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
  2. 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
  3. 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo,
  4. 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia,
  5. 600 tysięcy złotych w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania.