Działanie 8.2

Uwaga! Dodatkowy nabór w ramach Działania 8.2 w roku 2014 do 31 stycznia. Zapraszamy do aplikowania!

 Proponujemy Państwu następujące usługi:

 • Audyt Projektu
 • Rozliczenie Projektu, Przygotowanie Wniosków o Płatność 
 • Przygotowanie całego projektu od strony Technicznej (wykonanie systemu B2B)
Jestem zainteresowany Działaniem 8.2
Imię*: Nazwisko*
Firma*: Telefon*:
Email*:    
 

Dla kogo ?

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na wdrożenie elektronicznych rozwiązań biznesowych B2B. Działanie 8.2 pozwala na stworzenie i zintegrowanie systemów informatycznych w otoczeniu przedsiębiorstwa. Dofinansowanie może zostać przeznaczone np. na stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy jednostą centralną a przedsiębiorstwami. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące

CEL Celem Działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej.

Terminy naboru w 2014

Działanie 8.2

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Termin ukończenia naboru

8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b

30 grudnia 2013 r.

13 stycznia 2014 r.

31 stycznia 2014 r.

Zmiany w POIG Działanie 8.2 w 2013 polegają na :

Zwiększeniu kwoty wsparcia do 50 000 000 euro

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych oraz usług translacyjnych i innych usług doradczych związanych z przygo­towaniem realizacji projektu, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do wysokości 20 000 zł;

-pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli (opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdza, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia oraz w okresie 7 lat poprzedzających dzień nabycia nie był współfinansowany ze środków UE, pomocy publicznej i de minimis, opinia rzeczoznawcy budowlanego  że nieruchomość może być używa­na w określonym celu zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,)

-nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z przygotowaniem specjalistycznych pomieszczeń na aparaturę i urządzenia umożliwiające prowadzenie elektronicznego biznesu typu B2B;

- promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i pro­mocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem

Wysokość dotacji dla Działania 8.2

Intensywność wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w Działaniu 8.2 nie może być mniejsza niż 20 000,00 złotych i jednocześnie nie może przekroczyć  200 000 EUR.

Intensywność wsparcia:

Lokalizacja inwestycji

Typ przedsiębiorcy

Mikro-, mali przedsiębiorcy

Średni przedsiębiorcy

Miasto stołeczne Warszawa

 50%

 40%

Województwa: śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy

 60%

50%

Województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie

 70%

 60%

 

 Przykładowe tematy projektów w ramach PO IG 8.2

 • Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B koordynującego proces realizacji zamówień
 • Wdrożenie funkcjonalności elektronicznej wymiany dokumentów
 • Integracja systemów bazodanowych
 • Automatyzacja systemu sprzedaży produktów
 • Automatyzacji komunikacji biznesowej między partnerami handlowymi
 • System automatyzacji procesów związanych ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów
 • Wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego integrującego systemy Wnioskodawcy i kontrahentów w ramach procesów utrzymaniowego, serwisowego, rozwojowego.
 • Automatyzacja kooperacji 3 firm w zakresie zarządzania i realizacji projektów inwestycyjnych
 • Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy sprzedażowo rozliczeniowe
 • usprawnienia procesów związanych z składaniem zamówień oraz realizacją dostaw poprzez automatyzację.
 • Budowa i wdrożenie systemu B2B dystrybucji pakietów biletów, wspierającego współpracę między partnerami biznesowymi
 • Stworzenie możliwości elektronicznej wymiany dokumentacji
 • Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia procesów biznesowych w zakresie zamawiania, planowania, kontroli oraz przesyłania danych
 • System klasy B2B jako narzędzie integracji oraz racjonalizacji procesów biznesowych w ramach łańcucha dostaw
 • Rozbudowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego systemu informatycznego
 • Wdrożenie systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą danych poddostawców

Stworzone relacje

O wsparcie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w wyniku realizacji projektu nawiążą współpracę z minimum dwoma partnerami biznesowymi. Wsparcie dotyczy również koordynatora sieci kontrahentów współpracujących ze sobą na podstawie umowy, określającej warunki i zakres realizowanych wspólnie procesów biznesowych

Nasze usługi w ramach Działania 8.2

Proponujemy Państwu usługi doradcze oraz pomoc techniczną w procesie pozyskiwania dotacji. Dabrowsky charakteryzuje się wysoką skuteczność w realizacji postawionych celów. Specjalizujemy się w branży informatycznej co pozwala nam na odnalezienie słabych i mocnych stron projektu. Dabrowsky posiada rozbudowaną bazę kontaktów w funduszach VC i sieciach aniołów biznesu co pozwala nam na ewentualne zaoferowanie alternatywnej metody pozyskania kapitału.

Kolejny krok

Napisz lub zadzwoń do nas. Wszystkie potrzebne dane uzyskasz w zakładce Kontakt. Zobacz również nasze referencje.