Działanie 8.4

 

Działanie 8.4  Internet na etapie „ostatniej mili” 

W ramach tego działania Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
 
Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 PLN.
Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące

Do udziału w konkursie zaprasza się:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorców ( w tym organizacje pozarządowe non-profit)
Wnioskodawca w jednej rundzie aplikacyjnej może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na jedno województwo (maksymalnie 16 wniosków).
Lista miejscowości kwalifikujących się do budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu została opublikowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (http://poig84.uke.gov.pl/

Maksymalna wysokość wsparcia, o jakie może ubiegać się Wnioskodawca, jest określona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007—2013.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w I rundzie 2011 wynosi: 31 862 438,00 euro*.

 

 

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

 • być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku,
 • zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla danego działania. Lista załączników dla działania 8.4 -> kliknij tutaj
 • być sporządzony w języku polskim,
 • być złożony na elektronicznym formularzu wniosków zamieszczonym na platformie ePUAP (http://epuap.gov.pl). Warunkiem wysłania wniosku jest posiadanie konta i aktywnego Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Właściwym adresem skrytki podawczej dla działania 8.4 PO IG jest: /2yki7sk30g/dzialanie84POIG,

Dokumenty do pobrania dla działania 8.4:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie - kliknij tutaj
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - kliknij tutaj
 • Wzór umowy o dofinansowanie - kliknij tutaj
 • Regulamin pracy Komisji Oceniającej -> kliknij tutaj
 • Regulamin przeprowadzania konkursu -> kliknij tutaj
 • Wzór biznes planu z analizą finansową oraz koncepcja techniczną projektu ->kliknij tutaj
 • Wzory załączników obligatoryjnych (oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP, oświadczenie w zakresie OOŚ) -> kliknij tutaj
 • Wzory załączników fakultatywnych (oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT) -> kliknij tutaj
 • Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dokument pomocniczy dla wnioskodawcy) -> kliknij tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - kliknij tutaj