Rozliczanie dotacji unijnych

Rozliczanie dotacji unijnych

Rozliczamy wszystkie dotacje pozyskane w ramach Programów Krajowych jak i Regionalnych. Pomożemy w przygotowaniu wniosku o płatność. Zweryfikujemy Twój projekt.


Jakie usługi możemy zaoferować?

 • przygotowanie wniosków o płatność
 • wsparcie w tworzeniu procedur realizacji projektu
 • doradztwo w zakresie zawierania umów w ramach projektu 
 • doradztwo w zakresie dokonywania zakupu środków trwałych 
 • opracowywanie projektów umów z dostawcami i wykonawcami
 • doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości projektu
 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • prowadzenie audytów zewnętrznych projektu
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu
 • pomoc w rozliczaniu finansowym projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność
 • obsługę bieżących kontaktów z instytucją udzielającą dofinansowania
 • przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian do projektu i wsparcie w ich negocjowaniu z instytucją udzielającą dofinansowania
 • udział w kontroli projektu wraz z opracowaniem odpowiedzi na raport pokontrolny

Co to jest wniosek o płatność? 

Wniosek o płatność to dokument przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach programów unijnych . Wniosek przedkładany jest celem:

- rozliczenia transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta;

- rozliczenia wydatków poniesionych przez pozostałych beneficjentów (w tym np. Instytucje Pośredniczące), którzy sami zapewniają środki na realizację projektu;

- rozliczenia wydatków w ramach pomocy technicznej 

 

Jakie działanie rozliczamy?

Podejmujemy się rozliczania projektów realizowanych w ramach wyszstkich Regionalnych jak i Ogólnopolskich Programów Operacyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w rozliczaniu PO IG 8.1 oraz PO IG 8.2.

Kontrola Projektu 

Wspieramy naszych Klientów w procesie kontroli oraz audyty Projektu. Kontrola Projektu wykonywana jest przez RIF lub wyznaczonego przez PARP audytora. Na życzenie Klienta bierzemy również aktywny udział w Kontroli i odpowiadamy na uwagi audytora. Przytowujemy odpowiedzi na pisma pokontrolne. 

Skontaktuj się z nami: 

Napisz do nas : zapytanie@dabrowsky.com lub przeczytaj więcej.

Kontakt z nami

Kontakt z nami

 • Adres:ul. Sokołowska 9, Warszawa

 • Telefon: 22 354 76 03 lub +48 695 642 330

 • Adres e-mail: zapytanie@dabrowsky.com

Śledź nas

Dabrowsky to stabilny partner i ciesząca się zaufaniem firma doradztwa unijnego w Polsce. Doradcy pomogą wybrać właściwą dotację unijną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Programu Horizon 2020 (H2020) wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) prowadzonych przez instytucje wdrażające takie jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), European Comission, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR). Wesprzemy Ciebie w kompleksowym opracowaniu wniosku o dotację unijną i przygotowaniu biznesplanu. Doradca podpowie również jak rozliczyć dotację unijną i przygotować wniosek o zaliczkę oraz wniosek o płatność. Pozyskujemy dotacje na rozwój firmy, e-biznes i e-usługi, energię odnawialną, projekty infrastrukturalne oraz projekty badawczo-rozwojowe.