Rozliczanie dotacji unijnych

Rozliczanie dotacji unijnych

Rozliczamy wszystkie dotacje pozyskane w ramach Programów Krajowych jak i Regionalnych. Pomożemy w przygotowaniu wniosku o płatność. Zweryfikujemy Twój projekt.


Jakie usługi możemy zaoferować?

 • przygotowanie wniosków o płatność
 • wsparcie w tworzeniu procedur realizacji projektu
 • doradztwo w zakresie zawierania umów w ramach projektu 
 • doradztwo w zakresie dokonywania zakupu środków trwałych 
 • opracowywanie projektów umów z dostawcami i wykonawcami
 • doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości projektu
 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • prowadzenie audytów zewnętrznych projektu
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu
 • pomoc w rozliczaniu finansowym projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność
 • obsługę bieżących kontaktów z instytucją udzielającą dofinansowania
 • przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian do projektu i wsparcie w ich negocjowaniu z instytucją udzielającą dofinansowania
 • udział w kontroli projektu wraz z opracowaniem odpowiedzi na raport pokontrolny

Co to jest wniosek o płatność? 

Wniosek o płatność to dokument przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach programów unijnych . Wniosek przedkładany jest celem:

- rozliczenia transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta;

- rozliczenia wydatków poniesionych przez pozostałych beneficjentów (w tym np. Instytucje Pośredniczące), którzy sami zapewniają środki na realizację projektu;

- rozliczenia wydatków w ramach pomocy technicznej 

 

Jakie działanie rozliczamy?

Podejmujemy się rozliczania projektów realizowanych w ramach wyszstkich Regionalnych jak i Ogólnopolskich Programów Operacyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w rozliczaniu PO IG 8.1 oraz PO IG 8.2.

Kontrola Projektu 

Wspieramy naszych Klientów w procesie kontroli oraz audyty Projektu. Kontrola Projektu wykonywana jest przez RIF lub wyznaczonego przez PARP audytora. Na życzenie Klienta bierzemy również aktywny udział w Kontroli i odpowiadamy na uwagi audytora. Przytowujemy odpowiedzi na pisma pokontrolne. 

Skontaktuj się z nami: 

Napisz do nas : zapytanie@dabrowsky.com lub przeczytaj więcej.

Zapytaj o dotację