Kredyt technologiczny

Celem działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  „Kredyt Technologiczny” jest wspieranie inwestycji dotyczących wdrażania nowych technologii.

Dla kogo kredyt technologiczny ?

  1. W ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny wsparcie może być udzielone mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność i mającym siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenianej przez bank kredytujący na etapie składania wniosku, potwierdzonej warunkową umową kredytu technologicznego lub promesą kredytu technologicznego.

Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne - miejsce zamieszkania) na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z Rozporządzeniem KE 800/2008 oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co kredyt technologiczny?
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wydatki kwalifikowane w ramach kredytu technologicznego:
1) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i budowli oraz ich części, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
2) najem, dzierżawę lub leasing:

  • środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu;
  • gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej;

3) budowa i rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe
4) zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które:

  • są aktywami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedsiębiorcy,
  • będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej,
  • zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej,
  • podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5) zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % wydatków kwalifikowanych,
6) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.
Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego.

W jakiej wysokości kredyt technologiczny?
Udział premii technologicznej w wartości kosztów kwalifikowanych, poniesionych ze środków kredytu technologicznego lub udziału własnego przedsiębiorcy, ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r., Dz.U. Nr 190, poz. 1402).

Intensywność pomocy dla Kredytu Technologicznego:

Województwa:

Przedsiębiorstwa

mikro- i małe

średnie

Kujawsko-Pomorskie

70%

60%

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Dolnośląskie

60%

50%

Pomorskie

Śląskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Mazowieckie

50%

40%

 Premia technologiczna będzie wypłacana jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli na miejscu realizacji inwestycji dokonanej przez BGK. Maksymalna kwota premii technologicznej wynosi 4 000 000 PLN.