Pożyczka na innowacje

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki na:

 1. zakup i wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych;
 2. zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
 3. zakup i montaż maszyn lub urządzeń;
 4. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego;
 5. zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego, dotyczących:
  • opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji,
  • oceny wpływu inwestycji na środowisko,
  • opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,
 6. zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technologii dotyczących:
  • opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne,
  • opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań innowacyjnych,
  • przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań innowacyjnych.

Limity kwot pożyczki: 
Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2.000.000,00 zł. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

Oprocentowanie pożyczki:
Pożyczka jest oprocentowana nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki.

Stopa

bazowa dyskontowa
okres obowiązywania wartość wartość
1.01.2011 - 4,26 % 5,26% % (4,26% + 1 p.p.)
1.01.2010 - 31.12.2010 4,49 % 5,49 % (4,49% + 1 p.p.)
1.06.2009 - 31.12.2009 4,53 % 5,53 % (4,53% + 1 p.p.)
1.04.2009 - 31.05.2009 5,62 % 6,62 % (5,62% + 1 p.p.)
1.01.2009 - 31.03.2009 6,78 % 7,78 % (6,78 % + 1 p.p.)
1.07.2008 - 31.12.2008 6,42 % 7,42 % (6,42 % + 1 p.p.)

Karencja w spłacie pożyczki:
Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat.

Okres spłaty pożyczki:
Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat.