Przejdź do treści
Strona główna » Artykuły o dotacjach unijnych » Jaki jest cel modułu badawczo-rozwojowego?

Jaki jest cel modułu badawczo-rozwojowego?

Przedmiotem modułu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Efektem zaplanowanych w module prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – innowacyjnego rozwiązania tj.:

 • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
 • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym).

Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module wdrożenie innowacji lub poza projektem

Możesz przeznaczyć dofinansowanie na:

 • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
 • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,
 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
 • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
 • koszty pośrednie (ogólne). 

W przypadku gdy projekt przewiduje realizację więcej niż jednego modułu oprócz modułu B+R, koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Możesz otrzymać dofinansowanie maksymalnie na: 

 •  80% wydatków dotyczących badań przemysłowych,
 •  60% wydatków dotyczących prac rozwojowych.

Join the conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *